top of page

Articles

kandemir & partners law firm
indir.jpg
Contradiction To Law Of  Restrictions Imposed On Citizens Aged 65 And Over Due To Coronavirus 

Herkesçe malum olduğu üzere insanlık koronavirüs tehdidi altındadır. Koronavirüs salgınının insanların yaşamını tehdit etmesinin ve tüm yaş gruplarındaki insanların sosyal hareketliliğinin koronavirüsün yayılmasını hızlandırmasının özellikle 65 ve üzeri yaşta bulunan kişilerin hayatlarını kaybetme riskini yükselteceği ve bu durumun toplum sağlığının ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına neden olacağı gerekçeleriyle sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla 65 ve üzeri yaşta bulunan vatandaşlar için İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgelerle bir takım kısıtlamalar getirilmiştir.

For the full article...

ruyada-evsiz-kalmak.jpg
Right to Housing

Konut hakkı; bireyin, insan onuruna yakışır bir konuta ulaşabilme ihtiyacının kolay, sürekli, sürdürülebilir ve güvenli bir şekilde karşılanmasını ifade eden temel bir insan hakkıdır.

For the full article...

indir_edited.jpg
The Possibility of The Consumer to Cancel The Mortgage In Case The Seller Is In The Act of Establishing a Mortgage In Favor of The Bank on The House Which Is Sold With a Prepaid House Sale Contract 

Konut geliştiricilerinin, finans ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ürettikleri konutu hem adi yazılı ön ödemeli konut satış sözleşmesi ile tüketicilere satması hem de aynı konut üzerine -bankalardan kullandıkları kredinin teminatı olarak- banka lehine ipotek tesis etmeleri yanlış ama yaygın bir uygulamadır.

For the full article...

kâğıtlar
A Comparative Analysis on Timeshare and Condominium  Systems

Devre mülk ve kondominyum sistemlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesinin nedeni; bir yandan ülkemizde sosyoekonomik gerekliliği doğmaya başlayan ve devre mülke göre birtakım üstünlükleri bulunan kondominyumun bilinirliğine, uygulamasının yaygınlaşmasına ve böylelikle yasal altyapısının oluşmasına katkı sağlamak; diğer yandan ise ilk bakışta birbirine benzer gibi görünen bu iki sistemin arasındaki farklılıkları ortaya koymaktır.

For the full article...

Escrow-Account (1).jpg
Application of Escrow on Prepaid House Sales

Konut geliştiricilerinin düşük maliyetli finansmana kolay erişmeleri için -uygulamada topraktan ya da maketten satış yöntemi denilen- ön ödemeli konut satışı yapmaları, ülkemizde uzun zamandır yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir.

For the full article...

inşaatçı-ipoteği.jpg
Construction Lien

İnşaatçı ipoteği, alt yüklenicinin ya da zanaatkârın, yükleniciden olan hak ediş alacakları için, inşaatın yapıldığı taşınmaz üzerine ipotek tesis etme hakkını düzenlemektedir. 

For the full article...

Resmi_Gazete_sayfasi.png
Condominium Has Obtained a Legal Infrastructure

Kondominyum sisteminin yasal alt yapısına dair eksiklik 30 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve yayımı tarihinde yürürlüğe giren Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile meri Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik'te birtakım değişiklikler yapılarak giderilmiştir. 

For the full article...

Değerli-Konut-Vergisi.webp
Valuable Residents Tax

7.12.2019 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 7194 sayılı “Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”  ile konut sektörünü önemli ölçüde etkileyecek yeni bir kanun hayatımıza girmiştir. 

For the full article...

corona1.jpg
Contractual Impacts Of Force Major Caused By Covid-19 

7.12.2019 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 7194 sayılı “Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”  ile konut sektörünü önemli ölçüde etkileyecek yeni bir kanun hayatımıza girmiştir. 

For the full article...

indir.png
The Legal Characteristics Of The Penal Clause In Turkish Law Of Obligations

Medeni yaşantı kişiler arası çeşitli hukuki ilişkiler üzerine kuruludur. Farklı sebeplerden kaynaklı olanları bir tarafa bırakırsak bahsedilen hukuki ilişkilerin çoğunluğunu sözleşmelerden doğan ilişkiler oluşturur. Sözleşmeler, yalnız bir tarafı borç altına sokabileceği gibi her iki tarafı da borç altına sokabilir. Yine çeşitli sebeplerle (tarafın kusuruyla ya da kusurundan bağımsız olarak) sözleşmeye konu, taahhüt edilmiş edimler ifa edilemeyebilir. İşte bu noktada edimin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden dolayı alacaklının doğan zararının tazmin edilmesi gerekir. 

For the full article...

bottom of page